Today's Paper Latest Coronavirus Cooking The Article Families Core Values Story ideas iPad Weather Newsletters Obits Puzzles Archive
ADVERTISEMENT

Bõlaide, Juļae 31: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

by Arkansas Democrat-Gazette | July 31, 2020 at 12:00 p.m.

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Ilo Arkanjo in ewōr 41,759 wōran armej em̗ōj aer bōk nan̄inmej in Covid-19, jen ke ear jino wal̗o̗k nan̄inmej in, ekkar n̄an mel̗el̗e ko rar diwōj tōk ekkein ej jibbon̄, Jul̗ae 31. Ritōl ro ilo jikin ājmour rar bareinwōt kwal̗o̗k ilo ripo̗o̗t eo aer ke 442 armej em̗ōj aer mej im 34,737 armej em̗ōj aer mour jen nan̄inmej in.

• Kabna Asa Hutchinson ear ba ilo Jul̗ae 30 eo ke enaaj kōjerbal 14 member in National Guard eo bwe ren jipan̄ Jikin Ājmour eo an Arkansas kōn jerbal ko aer. Ilo bar raan eo wōt, Interim Health Secretary Dr. Jose Romero ear ba ke kien eo an Arkanjo enaaj bōjrak an kōm̗m̗an mālim in an armej kakōlkōl in Covid-19 m̗okta jen aer m̗wijm̗wij (surgery) im eddo eo enaaj pād ippan aujpitōl ko kajojo.

• Delta Regional Unit eo, juõn iaan jikin kalbuuj ko an kien an Arkanjo ilo Chicot County, rar ba ke em̗ōj an ajeeded nan̄inmej in ekapopo n̄an 100 iaan rikalbuuj ro aer, ekkar n̄an mel̗el̗e ko aer ilo Jul̗ae 29 raan eo.

• Rikien ro ilo jikin kweilo̗k eo an Arkanjo, ilo Jul̗ae 28 raan eo, rar kōm̗m̗ane pepe eo aer n̄an kōjerbal $7 million jen bajet eo jen kien eo iol̗ap, n̄an jipan̄ jukjukun pād ko an Hispanic im riM̗ajel ilo Northwest Arkansas. Pepe in em̗ōj an weeppān, oktak jen kar pepe eo l̗ak im̗aan, im ej mel̗el̗ein ke el̗apl̗o̗k jon̄an jāān in jipan̄ n̄an jipan̄ bōbrae an ajeeded l̗ak wōt nan̄inmej in ilo jukjukun pād ko ilo Northwest Arkansas.

• Kien eo an Arkanjo enaaj kōjerbal $10 million n̄an wia kam̗putōr n̄an baam̗le ko ewōr nejier rijikuul̗, ekkar n̄an mel̗el̗e ko an Hutchinson ilo Jul̗ae 27 raan eo.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/jul/31/friday-july-31-five-things-know-about-covid-19-ark/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2020/jul/31/viernes-31-de-julio-cinco-hechos-importantes-sobre/

ADVERTISEMENT

Sponsor Content