Today's Paper Latest Coronavirus The Article iPad Core Values Weather Newsletters Obits Puzzles Archive Story ideas
ADVERTISEMENT

Bõlaide, Eprōḷ 23: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

by Arkansas Democrat-Gazette | April 23, 2021 at 11:36 a.m.

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ear rekoote 334,222 case in covid-19 ko me relukkuun in alikkar ke rej covid im ko remaroñ jen jinoin an kar waļok in nañinmej in eļap, ekkar ñan meļeļe ko raar letoki ilo Eprōļ 23 raan eo. Eṃōj an rijerbal ro an jikin ājmour eo an State ripoote im kwalok bwe tarin 5,711 raan jako jen nañinmij in covid-19 im 326,534 raar mour jen nañinmej in.  Rijerbal ro raar bareinwōt ripoot bwe eṃōj an Arkansas leļǫk 1,599,699 wā ko wāān covid-19.

• State Epidemiologist Dr. Jennifer Dillaha ear kwalok ilo Eprōl. 21 bwe emoj an bar wanlōñlok case ko an covid-19 im ekarere un ko ta unin an lōñlok im juon ian kōnke raar lo juon jen United Kingdom. Naninmej in im einjuon ej pad ilo United States in.

• Gov. Asa Hutchinson ear kwaļok ilo Eprōļ 20 raan eo im leļok naan in kōkapilōklōk ñan rijkuuļ ro ilo college bwe ren mokta bōk juōn iaan wā in covid-19 kein mokta jen an jino summer break in.

• Jekdoon ne nōmba in kajojo armej ro ilo Arkansas in raar bōk juōn iaan wā in im eļāļok jen 1 million ilo week in, joñan nōmba in jeped ie ejja joñan eo wot im epad iumwin national level eo.

• Wa in covid-19 in enaj wonmaanļok wot ilo Northwest Arkansas in ilo an ejjelok karmwijlok, enwōt ad jela ke ewor jet bojrak ko ilo aer leto letak wā in Johnson & Johnson, Taktō ro retijemļok im rijerbal ro rej bok eddoin clinic ko meļeļe kein raar itok jen er. Clinics ko renaj wōnmaanļok wot im elleļok Moderna ak Pfizer ñan armej.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/apr/23/friday-april-23-five-things-know-about-covid-19-ar/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2021/apr/23/viernes-23-de-abril-cinco-hechos-importantes-sobre/

ADVERTISEMENT

Sponsor Content

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT