Today's Paper Latest The Article Core Values iPad Story ideas Weather Newsletters Obits Puzzles Archive
ADVERTISEMENT

Bõlaide, Juļae 10: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

by Arkansas Democrat-Gazette | July 10, 2020 at 11:46 a.m.

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkanja ewōr 26,052 oran confirmed keej in covid-19, jen kar jinoun an waļok nañinmej in, ekkar ńan data im meļeļe ko raar likut mejatoto ilo Juļae 10 raan eo. Ekkar ńan ripoot eo an State health officials, ewōr 309 oran armej im raar mej jen nańinmej in im 19,992 armej raar mour.

• Emoj jikejuuli bwe jikuul en ijjino ilo week ne ilo Okwõj 24 raan, eban rumwij jen Okwõj 26 raan, ilo wawein in ekõmman bwe en wor jidik iien an an jikin jikuul kein kõmmani jet pojak ko aer ilo jikin jikuuļ kein. State officials ear kõjjeļā ilo Juļae 9 raan eo. Jet iaan imōn jikuuļ kein emoj aer kar jikejuuļ bwe ren ijjino ilo fall semesters ilo Allōñ in Okwōj 13.

• Ilo kajojo raan in kweilok kein an Gov. Asa Hutchinson ikkijen nañinmej in Gov. Asa Hutchinson ear kwaļok ilo Juļae 8 raan eo ke ewor ripoot ko rej itok ñan ippen ke armej rej line im kottar nan aer bōk kakōlkōl ilo Washington county in jej pād ie ñan aer maroñ bōk kakolkol. Health officials eo emoj aer kommane jet kelet ko nan kaitoklok awa kein nan kakolkol ilo jikin in Washington Health Unit eo im ej pad ilo Fayetteville im awa kein rej jen 7 awa jibbon nan 7 jota.

• Ilo aer kar laleļok kin joñan in 122,522 ilo alloñ in Māe 9 raan eo, Armej in Arkansas in ejjab jemļok aer kanne ñan unemployment, kiō edikļok oran ro rej bōk benefit ak jipañ ikkijen unemployment kin joñan loñ in 97,966 ilo Juļae 7 raan eo. Ekar ñan meļeļe kein raar itok jen Tipaatmen eo an Commerce Secretary Mike Preston.

• Elōñ jet jikin ko ekoba Conway, Hot Springs, Maumelle im Rogers, raar kōmman kwon kein ñan rōjañ kajojo armej bwe ren ekkōnak Mask ilo aer pād bablic (public) ilowaan wot week in. Jikin kein ba kake rej kobaļok ikkijen kwon in nae ekkōnak masks einwōt an Fayetteville im Little Rock kar kommani kwon kein aer ilo kar allōñ eo lok.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/jul/10/friday-july-10-five-things-know-about-covid-19-ark/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2020/jul/10/viernes-10-de-julio-cinco-hechos-importantes-sobre/

ADVERTISEMENT

Sponsor Content

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT